Điều khoản sử dụng

10:31 30 Tháng Sáu, 2018

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
Bằng cách truy cập hoặc sử dụng https://huyenthoai.mu (“Trang web”) và các dịch vụ liên kết (“Dịch vụ”) thuộc về MU Việt Nam Xưa, bạn (“Người dùng”) đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện điều chỉnh việc sử dụng của Người dùng bất kỳ khu vực nào của Trang web và các dịch vụ được liên kết như được nêu bên dưới.

 

SỬ DỤNG TRANG WEB
Trang web này hoặc bất kỳ phần nào của Trang web cũng như Dịch vụ không được sao chép, sao chép, bán, bán lại hoặc khai thác cho bất kỳ mục đích thương mại nào ngoại trừ được cho phép rõ ràng bởi MU Việt Nam Xưa. MU Việt Nam Xưa có quyền từ chối dịch vụ theo quyết định của mình, nhưng không giới hạn, nếu MU Việt Nam Xưa tin rằng hành vi của người dùng vi phạm luật hiện hành hoặc có hại cho lợi ích của MU Việt Nam Xưa, những người dùng khác của Trang web và Dịch vụ hoặc các chi nhánh của nó.

 

TÀI KHOẢN TRANG WEB
Bạn có thể đăng ký miễn phí tài khoản và mật khẩu cho dịch vụ. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả hoạt động trong tài khoản của mình, tài khoản được liên kết và mật khẩu. Trang web KHÔNG chịu trách nhiệm về việc truy cập trái phép vào tài khoản của bạn và mọi mất mát các mục ảo liên kết với nó.

 

TRUY CẬP TRANG WEB VÀ DỊCH VỤ
MU Việt Nam Xưa cung cấp quyền truy cập miễn phí và không giới hạn vào Trang web và Dịch vụ.

 

NỘP HỒ SƠ
MU Việt Nam Xưa không chịu bất kỳ nghĩa vụ nào đối với bất kỳ Nội dung gửi nào và không có sự hiểu biết hoặc mối quan hệ bí mật hoặc ủy thác được thiết lập bởi việc nhận hoặc chấp nhận bất kỳ nội dung gửi của Trang web nào. Tất cả các bài nộp đều trở thành tài sản độc quyền của Trang web và các chi nhánh của nó. Trang web và các chi nhánh của trang web có thể sử dụng bất kỳ nội dung gửi nào mà không bị hạn chế và Người dùng sẽ không được hưởng bất kỳ khoản bồi thường nào.

 

XÁC MINH
NGƯỜI DÙNG CÓ THỂ BẮT BUỘC ĐỂ THỰC HIỆN THỦ TỤC XÁC MINH BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, ĐĂNG KÝ THÔNG TIN CẦN THIẾT VÀ / HOẶC TÀI LIỆU ĐỂ BẢO ĐẢM PHÁP LÝ BẤT K PAY THANH TOÁN HOẶC CÁC KHOẢN NÀO CHÚNG TÔI BẤT K PAY BẤT K PAY THANH TOÁN HOẶC THAY ĐỔI. TÀI KHOẢN HẠ TẦNG THỦ TỤC XÁC MINH TỪ CHỐI TỪ KHI THỦ TỤC XÁC NHẬN ĐƯỢC HOÀN THÀNH. THÔNG TIN ĐƯỢC ĐÓNG GÓP CÓ THỂ ĐƯỢC BÀN LUẬN CHO CHÚNG TÔI LIÊN QUAN ĐẾN NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA CHÚNG TÔI ĐỂ CHỊU TRƯỚC KHI THANH TOÁN / QUY ĐỊNH ĐÓNG GÓP. THÔNG TIN YÊU CẦU ĐƯỢC ĐĂNG KÝ B EMAILNG EMAIL / FAX / MẪU TRỰC TUYẾN VÀ CÓ THỂ BAO GỒM XÁC MINH TÍNH NĂNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ 3
Cả MU Việt Nam Xưa, cũng như các chi nhánh, cũng như bất kỳ nhân viên, giám đốc, nhân viên hoặc đại lý nào của họ, cũng như bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm bất kỳ Nhà cung cấp / Đơn vị liên kết nào hoặc bất kỳ Người dùng nào khác của Trang web và Dịch vụ tính chính xác, đầy đủ, hoặc tính hữu ích của bất kỳ nội dung nào, cũng như tính thương mại hoặc tính thể dục của nó đối với bất kỳ mục đích cụ thể nào. Trong một số trường hợp, nội dung có sẵn thông qua Trang web có thể đại diện cho các ý kiến ​​và phán quyết của Nhà cung cấp / Đơn vị liên kết hoặc Người dùng. MU Việt Nam Xưa và các chi nhánh của nó không xác nhận và sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc độ tin cậy của bất kỳ ý kiến, lời khuyên nào, hoặc tuyên bố được thực hiện trên Trang web và Dịch vụ của bất kỳ ai khác ngoài nhân viên MU Việt Nam Xưa. Trong mọi trường hợp, MU Việt Nam Xưa, hoặc các chi nhánh, hoặc bất kỳ nhân viên, giám đốc, nhân viên hoặc đại lý nào của họ chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc thiệt hại nào do sự phụ thuộc của người dùng vào thông tin thu được thông qua trang web và Dịch vụ. Người dùng có trách nhiệm đánh giá thông tin, ý kiến, lời khuyên hoặc Nội dung khác có sẵn thông qua Trang web này. hoặc các chi nhánh, hoặc bất kỳ nhân viên, giám đốc, nhân viên hoặc đại lý nào của họ chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc thiệt hại nào do sự phụ thuộc của Người dùng vào thông tin thu được thông qua Trang web và Dịch vụ. Người dùng có trách nhiệm đánh giá thông tin, ý kiến, lời khuyên hoặc Nội dung khác có sẵn thông qua Trang web này. hoặc các chi nhánh, hoặc bất kỳ nhân viên, giám đốc, nhân viên hoặc đại lý nào của họ chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc thiệt hại nào do sự phụ thuộc của Người dùng vào thông tin thu được thông qua Trang web và Dịch vụ. Người dùng có trách nhiệm đánh giá thông tin, ý kiến, lời khuyên hoặc Nội dung khác có sẵn thông qua Trang web này.

 

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ
Người dùng đồng ý rằng việc sử dụng Trang web và Dịch vụ là rủi ro duy nhất của Người dùng. Cả MU Việt Nam Xưa, cũng như các chi nhánh, cũng như các nhân viên, giám đốc, nhân viên, đại lý, nhà cung cấp nội dung bên thứ ba, người bán, nhà tài trợ, người cấp phép hoặc những người tương tự (gọi chung là “Nhà cung cấp”) Trang web và Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi; họ cũng không thực hiện bất kỳ bảo hành nào đối với kết quả có thể thu được từ việc sử dụng Trang web và Dịch vụ hoặc tính chính xác, độ tin cậy hoặc tiền tệ của bất kỳ nội dung, dịch vụ hoặc hàng hóa thông tin nào được cung cấp thông qua Trang web này. TRANG WEB VÀ DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI MU Việt Nam Xưa VỀ MỘT CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “CÓ S AVN”. TRANG WEB KHÔNG LÀM ĐẠI DIỆN HOẶC BẢO ĐẢM BẤT K K LOẠI NÀO NÀO, NHIỀU HAY HOẶC NÀO, NHƯ HOẠT ĐỘNG CỦA TRANG WEB, THÔNG TIN, NỘI DUNG, VẬT LIỆU HOẶC SẢN PHẨM, BAO GỒM TRÊN TRANG WEB NÀY. ĐỂ PHÉP HOÀN HẢO HIỆN TẠI CỦA LUẬT ÁP DỤNG, TRANG WEB TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, HIỆN HAY HOẶC KHIẾU NẠI, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, BẢO ĐẢM KHẢ NĂNG BÁN HÀNG VÀ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. MU Việt Nam Xưa SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT K D THIỆT HẠI CỦA BẤT K K LOẠI BẤT CỨ TỪ KHI SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ DỊCH VỤ, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, KHÔNG CHỈ ĐỊNH, NGẪU NHIÊN, THƯỜNG GẶP VÀ HẬU QUẢ. Trong mọi trường hợp, MU Việt Nam Xưa hoặc bất kỳ bên nào khác có liên quan đến việc tạo, sản xuất hoặc phân phối Trang web và Dịch vụ phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc hậu quả nào do việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng Trang web và Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn sự phụ thuộc của Người dùng trên bất kỳ thông tin nào thu được từ Trang web hoặc do nhầm lẫn, thiếu sót, gián đoạn, xóa tệp hoặc email, lỗi, lỗi, vi rút, sự chậm trễ hoạt động hoặc truyền tải, hoặc bất kỳ sự thất bại nào về hiệu suất, dù có hay không do các hành vi của Thiên Chúa, thất bại liên lạc, trộm cắp, phá hủy hoặc truy cập trái phép vào hồ sơ, chương trình hoặc dịch vụ của Trang. Người dùng này thừa nhận rằng những tuyên bố từ chối trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm pháp lý này sẽ áp dụng cho tất cả nội dung, hàng hóa và dịch vụ có sẵn thông qua Trang web và Dịch vụ. Ở các tiểu bang không cho phép loại trừ giới hạn hoặc giới hạn trách nhiệm đối với thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, Người dùng đồng ý rằng trách nhiệm pháp lý ở các tiểu bang đó sẽ bị giới hạn ở mức tối đa được luật hiện hành cho phép. có hoặc không do hành vi của Thiên Chúa, thất bại liên lạc, trộm cắp, phá hủy hoặc truy cập trái phép vào hồ sơ, chương trình hoặc dịch vụ của Trang web. Người dùng này thừa nhận rằng những tuyên bố từ chối trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm pháp lý này sẽ áp dụng cho tất cả nội dung, hàng hóa và dịch vụ có sẵn thông qua Trang web và Dịch vụ. Ở các tiểu bang không cho phép loại trừ giới hạn hoặc giới hạn trách nhiệm đối với thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, Người dùng đồng ý rằng trách nhiệm pháp lý ở các tiểu bang đó sẽ bị giới hạn ở mức tối đa được luật hiện hành cho phép. có hoặc không do hành vi của Thiên Chúa, thất bại liên lạc, trộm cắp, phá hủy hoặc truy cập trái phép vào hồ sơ, chương trình hoặc dịch vụ của Trang web. Người dùng này thừa nhận rằng những tuyên bố từ chối trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm pháp lý này sẽ áp dụng cho tất cả nội dung, hàng hóa và dịch vụ có sẵn thông qua Trang web và Dịch vụ. Ở các tiểu bang không cho phép loại trừ giới hạn hoặc giới hạn trách nhiệm đối với thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, Người dùng đồng ý rằng trách nhiệm pháp lý ở các tiểu bang đó sẽ bị giới hạn ở mức tối đa được luật hiện hành cho phép. thất bại liên lạc, trộm cắp, phá hủy hoặc truy cập trái phép vào hồ sơ, chương trình hoặc dịch vụ của Trang web. Người dùng này thừa nhận rằng những tuyên bố từ chối trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm pháp lý này sẽ áp dụng cho tất cả nội dung, hàng hóa và dịch vụ có sẵn thông qua Trang web và Dịch vụ. Ở các tiểu bang không cho phép loại trừ giới hạn hoặc giới hạn trách nhiệm đối với thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, Người dùng đồng ý rằng trách nhiệm pháp lý ở các tiểu bang đó sẽ bị giới hạn ở mức tối đa được luật hiện hành cho phép. thất bại liên lạc, trộm cắp, phá hủy hoặc truy cập trái phép vào hồ sơ, chương trình hoặc dịch vụ của Trang web. Người dùng này thừa nhận rằng những tuyên bố từ chối trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm pháp lý này sẽ áp dụng cho tất cả nội dung, hàng hóa và dịch vụ có sẵn thông qua Trang web và Dịch vụ. Ở các tiểu bang không cho phép loại trừ giới hạn hoặc giới hạn trách nhiệm đối với thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, Người dùng đồng ý rằng trách nhiệm pháp lý ở các tiểu bang đó sẽ bị giới hạn ở mức tối đa được luật hiện hành cho phép. hoặc dịch vụ. Người dùng này thừa nhận rằng những tuyên bố từ chối trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm pháp lý này sẽ áp dụng cho tất cả nội dung, hàng hóa và dịch vụ có sẵn thông qua Trang web và Dịch vụ. Ở các tiểu bang không cho phép loại trừ giới hạn hoặc giới hạn trách nhiệm đối với thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, Người dùng đồng ý rằng trách nhiệm pháp lý ở các tiểu bang đó sẽ bị giới hạn ở mức tối đa được luật hiện hành cho phép. hoặc dịch vụ. Người dùng này thừa nhận rằng những tuyên bố từ chối trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm pháp lý này sẽ áp dụng cho tất cả nội dung, hàng hóa và dịch vụ có sẵn thông qua Trang web và Dịch vụ. Ở các tiểu bang không cho phép loại trừ giới hạn hoặc giới hạn trách nhiệm đối với thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, Người dùng đồng ý rằng trách nhiệm pháp lý ở các tiểu bang đó sẽ bị giới hạn ở mức tối đa được luật hiện hành cho phép.

 

LƯU TRỮ COOKIES
Trang web của chúng tôi có thể sử dụng “cookies” để nâng cao trải nghiệm người dùng. Trình duyệt web của người dùng đặt cookie trên ổ đĩa cứng của họ cho mục đích lưu giữ hồ sơ và đôi khi để theo dõi thông tin về chúng. Người dùng có thể chọn đặt trình duyệt web của họ từ chối cookie hoặc để thông báo cho bạn khi cookie được gửi. Nếu họ làm như vậy, lưu ý rằng một số phần của Trang web có thể không hoạt động đúng.
Cookie là các tệp nhỏ được áp dụng cho trình duyệt Internet của bạn để theo dõi chuyển động trong trang web. Chúng tôi có thể liên kết thông tin cookie với thông tin cá nhân. Cookie liên kết đến thông tin về những mặt hàng bạn đã chọn mua tại cửa hàng của chúng tôi, các trang bạn đã xem hoặc các trò chơi bạn đã chơi. Thông tin này được sử dụng để theo dõi giỏ hàng của bạn và đảm bảo bạn không thấy cùng một quảng cáo nhiều lần, ví dụ: Ngoài ra, chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp nội dung cụ thể theo sở thích của bạn và theo dõi việc sử dụng trang web hoặc trò chơi. Chúng tôi và bên thứ ba thu thập thông tin về những trò chơi được chơi, mất bao nhiêu thời gian để chơi trò chơi và quảng cáo hoặc liên kết nào được nhấp vào. Một số trang web của chúng tôi sử dụng công ty quảng cáo bên ngoài để hiển thị quảng cáo. Những quảng cáo này chứa cookie. Cookie nhận được với quảng cáo biểu ngữ được áp dụng bởi các công ty quảng cáo của chúng tôi và MU Việt Nam Xưa không có quyền truy cập vào thông tin này. Hầu hết các trình duyệt được tự động đặt để chấp nhận cookie bất cứ khi nào bạn truy cập một trang web. Bạn có thể tắt cookie hoặc đặt trình duyệt của bạn cảnh báo bạn khi cookie được gửi. Tuy nhiên một số khu vực của các trang web của chúng tôi sẽ không hoạt động đúng nếu bạn làm như vậy. Bạn có thể đặt trình duyệt web của mình cảnh báo bạn về các nỗ lực đặt cookie trên máy tính của bạn, hoặc giới hạn loại cookie bạn cho phép. Để biết thêm thông tin về cách vô hiệu hóa cookie của bạn, vui lòng truy cập hệ thống hỗ trợ vé của chúng tôi.
Nếu bạn tắt cookie, bạn có thể mất một số tính năng và chức năng của việc chơi trò chơi của chúng tôi, vì cookie cần thiết để theo dõi và cải thiện hoạt động trò chơi của bạn. Xin lưu ý rằng các công ty cung cấp quảng cáo trong trò chơi của chúng tôi hoặc trên trang web của chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie hoặc các công nghệ khác và các thực tiễn đó tuân theo chính sách của riêng họ. Xin lưu ý rằng chính sách bảo mật này chỉ bao gồm việc sử dụng cookie của MU Việt Nam Xưa và không bao gồm việc sử dụng cookie của bất kỳ nhà quảng cáo nào.

 

CHẤM DỨT DỊCH VỤ
MU Việt Nam Xưa có quyền, thay đổi, đình chỉ, giới hạn hoặc chấm dứt bất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ và Dịch vụ bất cứ lúc nào. MU Việt Nam Xưa có thể đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của bất kỳ người dùng nào vào tất cả hoặc một phần Trang web và Dịch vụ mà không cần thông báo, đối với bất kỳ hành vi nào mà MU Việt Nam Xưa, theo quyết định riêng của mình, vi phạm các điều khoản và điều kiện này.

 

NHÌN NHẬN
Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web và Dịch vụ, NGƯỜI DÙNG HỢP ĐỒNG ĐƯỢC BỊ TỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY, BAO GỒM KHUYẾN CÁO. MU Việt Nam Xưa có quyền thực hiện các thay đổi đối với Trang web và các điều khoản và điều kiện này, bao gồm cả tuyên bố từ chối trách nhiệm, bất kỳ lúc nào. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC QUY ĐỊNH CỦA HỢP ĐỒNG NÀY HOẶC KHÔNG ĐƯỢC HỢP TÁC VỚI DỊCH VỤ, BIỆN PHÁP DUY NHẤT VÀ ĐỘC QUYỀN CỦA BẠN LÀ KHUYẾN KHÍCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA BẠN.

 

CAM KẾT BẢO MẬT
Một số thông tin người dùng được thu thập thông qua việc sử dụng trang web này được lưu trữ tự động để tham khảo. Chúng tôi theo dõi thông tin như vậy để thực hiện nghiên cứu nội bộ về sở thích và hành vi nhân khẩu học của người dùng và hiểu rõ hơn, bảo vệ và phục vụ cộng đồng người dùng của chúng tôi. Thanh toán hoặc bất kỳ thông tin tài chính nào khác KHÔNG BAO GIỜ được gửi, tiết lộ hoặc lưu trữ trên Trang web và bị ràng buộc với Điều khoản và Điều kiện và Chính sách Bảo mật của các đối tác và / hoặc bộ xử lý thanh toán của chúng tôi. Thông tin cơ bản của người dùng (chẳng hạn như địa chỉ IP, nhật ký cho việc sử dụng giao diện trang web và quản lý tài khoản) có thể được tiết lộ cho các đối